Concurs pentru postul de bibliotecar

Rezultat selecție dosare pentru postul de bibliotecar:

 • CHIRILĂ SIMONA MĂDĂLINA – ADMIS
 • DRĂGUȘIN NICOLETA CRISTINA – ADMIS
 • STOENICĂ ZORA ȘTEFANIA – ADMIS

 

Legislație pentru ocuparea posturilor vacante de bibliotecari școlari

METODOLOGIE DE OCUPARE POST BIBLIOTECAR SCOLAR – 2020 (pdf)

HG 286 din 2011-forma actualizata OCUPARE POST PUBLIC (pdf)

Școala Gimnazială „George Topârceanu” cu sediul în București, str. Argeșelu, nr. 6, organizează concurs pentru ocuparea:

 • 1 post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de bibliotecar;

Concursul se va desfășura la sediul Școlii Gimnaziale „George Topârceanu”  cu sediul în București, str. Argeșelu, nr. 6 astfel:

 • Depunerea dosarelor – 10.05 – 23.05.2022
 • Selecţia  dosarelor – 24.05.2022
 • Proba scrisă și interviu – 31.05.2022, ora 9.00, la sediul instituției

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial la secretariatul unității școlare.

Persoană de contact: Alecu Valerica

telefon: 0214503823

Detalii la adresa www.scoala110.ro/concursbibliotecar

Cerințe minime post bibliotecar conform Legii Educaţiei Nr. 1/2011 Art. 250:

 • absolvirea, cu examen de diplomă, a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul școlarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei
 • absolvenţi ai învăţământului postliceal sau liceal cu diplomă în domeniu/ absolvirea cu examen de diplomă a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei;

Condiţii de participare la concursul de ocupare a posturilor vacante de bibliotecar şcolar

 • are cetăţenia română;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • cunoaşte limba maternă în care se studiază în unitatea şcolară (maghiară, germană etc.)
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale pentru postul vizat;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor
  postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori
  contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals
  ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă
  cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
  adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • are capacitate deplină de exercițiu

Candidaţii îşi vor depune dosarele la secretariatul unităţii şcolare. Dosarul pentru concurs va conţine:

 • cerere de înscriere la concurs pentru ocuparea postului de bibliotecar şcolar
 • curriculum vitae în format european
 • copie după buletin
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
  incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat eligibil, are obligația de a
  prezenta cazierul judiciar cel târziu în ziua probei scrise)
 • adeverinţă medicală care să ateste starea corespunzătoare de sănătate eliberată de medicul de
  familie sau de o unitate sanitară abilitată
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
  specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului
  solicitate de angajator;
 • dosar cu şină

Concursul de ocupare a posturilor de bibliotecar şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul
Bucureşti se va organiza şi desfăşura în temeiul
H.G. Nr. 286/ 23 martie 2011, completată cu HG. Nr. 1027/ 2014


OMECTS 5554/ 2011 – ART. 47
Coordonarea metodologică a bibliotecilor şcolare revine casei corpului didactic.
Art. 45 – Legea 334/ 2002

 • (2) Angajarea personalului de specialitate din bibliotecile finanţate din fonduri publice, fără personalitate
  juridică, se realizează prin concurs organizat de autoritatea finanţatoare; din comisiile de concurs va face
  parte în mod obligatoriu şi reprezentantul bibliotecii cu rol de coordonare metodologică.
 • Unitatea şcolară, care organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar şcolar, va
  înainta către conducerea CCD Bucureşti, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării
  concursului, adresă de solicitare pentru prezentarea în comisie a coordonatorului activtăţii bibliotecilor
  şcolare ca membru în comisia de concurs/ constestaţii.

Etapele concursului

 1. Selecția dosarelor de înscriere
 2. Proba scrisă
 3. Interviul/ proba practică

TEMATICA

 1.  Rolul bibliotecii şcolare. Funcțiile bibliotecii și ale bibliotecarului școlar
 2.  Dezvoltarea colecţiilor. Criterii de dezvoltare a colecţiilor în biblioteca şcolară
 3.  Evidenţa colecţiilor. Primirea publicaţiilor şi introducerea lor în gestiunea bibliotecii (acte şi activităţi
  legate de primirea publicaţiilor). Documente de evidenţă (RMF, RI, fişe de evidenţă preliminară
  pentru seriale)
 4.  Catalogarea publicaţiilor. Scopul catalogării publicaţiilor. Tipuri de cataloage
 5.  Realizarea fişei bibliografice a cărţii. Zonele ISBD (M). Punctuaţia ISBD
 6.  Clasificarea. Cotarea publicaţiilor. Clasificarea zecimală universală (clase, subclase, indici auxiliari)
 7.  Organizarea colecţiilor. Organizarea bibliotecii. Aranjarea cărţilor la raft
 8.  Gestiunea bibliotecilor. Predarea-primirea unei biblioteci şcolare. Inventarul bibliotecilor. Proceduri şi acte în contabilitate privind inventarierea colecţiilor bibliotecii şcolare
 9.  Eliminarea din gestiune a publicaţiilor. Casarea publicaţiilor. Proceduri de casare în biblioteca şcolară
 10.  Relaţii cu utilizatorii. Regulamentul intern al bibliotecii şcolare. Serviciul de împrumut şi sală de
  lectură. Proiecte școlare și extrașcolare ale bibliotecilor

BIBLIOGRAFIE

1. MEN LEGEA Educației Nr. 1/ 2011

M.E.N.

Monitorul Oficial

București 2011
2. M.E.N. REGULAMENT de organizare și
funcționare a bibliotecilor școlare și a
centrelor de documentare și informare
– ORDIN nr. 5.556/2011

M.E.N.

Monitorul Oficial

București 2011
3.

Monitorul

Oficial

LEGEA bibliotecilor actualizată nr. 334/
31 mai 2002, republicată în 2005
Monitorul Oficial București 2002
4.

Monitorul

Oficial

ORDIN Nr. 2861 din 9 octombrie 2009
pentru aprobarea Normelor privind
organizarea și efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor,
datoriilor și capitalurilor proprii
Monitorul Oficial București 2009
5.

Monitorul

Oficial

Fișa cadru a postului pentru personalul
didactic auxiliar de bibliotecar,
documentarist, redactor
OMECTS 6143/
2011
București 2011
6. BCU, ABIR Metodologia de aplicare a normelor
ISBD (M)
BCU, ABIR București 1993
7.

Biblioteca

Națională a
României

Clasificarea zecimală universală. Ediție
medie internațională în limba română
BNR București 1998
8. RUDEANU,
Laura
Manualul bibliotecarului școlar.
Organizarea și funcționarea
bibliotecilor școlare
Atelier didactic București 2013
9. Asociația
Bibliotecarilor
din România
Tratat de biblioteconomie Vol. I – III Editura ABR București 2013,
214

Director,

Prof. Alina Elena Tatu