Selecția dosarelor 19.11.2021

Nume și prenume candidat Nr. dosar Admis/respins Observații
Rotariu Lidia Carmen 1869/16.11.2021 Admis  
Mihăilă Mariana 1884/18.11.2021 Respins Fără studii superioare, conform criteriilor de concurs

 

 

Rezultatul probei scrise 24.11.2021

Nume și prenume candidat Nr. dosar Nota
Rotariu Lidia Carmen 1869/16.11.2021 10 (zece)

 

 

Rezultatul probei practice 25.11.2021

Nume și prenume candidat Nr. dosar Nota
Rotariu Lidia Carmen 1869/16.11.2021

9 (nouă)

 

 

Rezultate finale concurs administrator financiar

Nume și prenume candidat Nr. dosar Nota Rezultat
Rotariu Lidia Carmen 1869/16.11.2021 9,50 (nouă,50) ADMIS

Concurs Administrator Financiar

Școala Gimnazială „George Topârceanu”, cu sediul în București, Str. Argeșelu nr. 6, Sector 4, în temeiul art. 1 – 7 din Regulamentul – cadru de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare organizează concurs în vederea ocupării postului, pe perioada determinata a funcțiilor contractuale de execuție, după cum urmează:

 • 0,5 post administrator financiar, (perioadă nedeterminată)

Condiții specifice:

 • studii superioare economice;
 • vechime în specialitatea studiilor – minim 3 ani;
 • cunoștințe de operare/programare pe calculator- nivel mediu
 • abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea de analiză și sinteză a informațiilor primite din sistem, abilități de comunicare, capacitatea de lucru în echipă, promptitudinea și receptivitatea, fermitate și inițiativă.

Documentele solicitate pentru întocmirea dosarelor de concurs sunt:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului unității de învățământ;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și / sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează. În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere ca nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
 6. adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare a candidatului eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către unitățile sanitare abilitate (Medicina Muncii), în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
 7. curriculum vitae;

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare :

 • are cetățenia româna, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în Romania;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minima reglementata de prevederile legale;
 • are capacitate deplina de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie au de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedica înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitatea.

BIBLIOGRAFIE post – Serviciului Financiar Contabilitate:

 1. Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice. Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicarea a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordinul M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
 1. Ordinul M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Hotărârea nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv – republicată;
 4. Ordinul M.F.P. nr. 923/2014 privind aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 6. M.E.N. nr. 5559/2013, Ordin al ministerului educației Naționale, privind regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar de stat, cu toate modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu toate modificările și completările ulterioare;
 8. Ordinul M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare.

CALENDARUL CONCURSULUI :

 • Depunerea dosarelor în perioada 29.10.2021 – 18.11.2021, la secretariatul școlii sau pe email la adresa concurs@scoala110.ro;
 • Selecția dosarelor: 19.11.2021;
 • Afișarea rezultatelor selectării dosarelor: 19.11.2021, pe siteul școlii la adresa scoala110.ro/concurscontabil și la sediul instituției;
 • Depunerea contestațiilor în urma selecției dosarelor: 22.11.2021 între orele 09:00 – 12:00, la secretariatul școlii sau pe email la adresa concurs@scoala110.ro;
 • Afișarea rezultatelor la contestații: 22.11.2021;
 • Proba scrisa: 24.11.2021 orele 10:00;
 • Afișarea rezultatelor la proba scrisa: 24.11.2021 orele 16:00 pe site-ul școlii la adresa www.scoala110.ro/concurscontabil;
 • Depunere contestații proba scrisa: 24.11.2021 între orele 16:00 – 17:00, la secretariatul școlii sau pe email la adresa concurs@scoala110.ro;
 • Afișarea rezultatelor după contestații: 24.11.2021 orele 19.00;
 • Proba practică: 25.11.2021 orele 10:00;
 • Afișarea rezultatelor la proba practică: 25.11.2021 orele 15:00;
 • Rezultatul final al concursului: 25.11.2021 orele 15:3

Informații suplimentare se pot obține la telefon 021 / 450.38.23 sau la sediul instituției din Strada Argeșelu nr. 6, București, Sector 4.

Director,

Prof. Tatu Alina Elena