Înscriere în clasa pregătitoare

– an școlar 2021-2022 –

29 MARTIE – 28 APRILIE 2021

LUNI – JOI 8.00-18.00
VINERI 8.00-17.00

ATENȚIE! În zilele de 29.03 și 30.03 programul de înscrieri este 12.00-18.00

Numărul de locuri propuse in planul de scolarizare: trei clase pregătitoare – 66 locuri

– școala funcționează într-un singur schimb –

ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR

Pot fi înscriși

 • Toți copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021 inclusiv
 • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 inclusiv, dacă nivelul lor de dezvoltare corespunde, în baza unei recomandări
detalii CMBRAE

 

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE

Capitolul V din METODOLOGIE

Procedura de înscriere în învăţământul primar

Articolul 13

(1) Înscrierea în învăţământul primar se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere, însoţită de documente justificative.

(2) Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poştă sau se poate depune la secretariatul unităţii de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învăţământul primar.

(3) În situaţia completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poştă, părintele va transmite unităţii de învăţământ declaraţia-tip pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta metodologie, cu privire la veridicitatea informaţiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, în situaţia menţionată la art. 6 alin. (1).

(4) Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie şi se face la unitatea de învăţământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice şi constă în compararea datelor introduse în aplicaţia informatică cu documentele transmise de către părinte. Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage pierderea locului obţinut prin fraudă.

(5) În situaţia depunerii cererii-tip de înscriere şi a documentelor justificative direct la unitatea de învăţământ, verificarea şi validarea datelor introduse se fac în prezenţa părintelui şi a cel puţin unui membru din comisia de înscriere, conform programării realizate de către unitatea de învăţământ.

(6) În perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învăţământul primar, conducerile unităţilor de învăţământ asigură prezenţa unui număr suficient de persoane din comisia de înscriere şi stabilesc programul de lucru al comisiei în schimburi, atât în program de dimineaţă, cât şi de după-amiază, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-joi), respectiv 8,00-17,00 (vineri), pentru a sprijini participarea părinţilor la procedurile de completare/validare a cererilor-tip de înscriere.

(7) Conducerile unităţilor de învăţământ şi inspectoratele şcolare se asigură că programul de completare/validare a cererilor-tip de înscriere în învăţământul primar este adaptat solicitărilor părinţilor, permite procesarea tuturor solicitărilor şi asigură fluenţa procedurilor, evitând aglomeraţia.

(8) În vederea asigurării fluenţei procedurilor şi a evitării aglomeraţiei, unităţile de învăţământ asigură inclusiv posibilitatea de programare telefonică a părinţilor pentru completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere. Numărul de telefon la care părinţii pot apela este afişat la avizierul unităţii de învăţământ, pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-ul inspectoratului şcolar.

(9) Unităţile de învăţământ informează părinţii că ordinea în care se programează telefonic pentru completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere şi/sau acordarea unei priorităţi la înscriere. Informaţia este afişată la secretariatul unităţii de învăţământ, la avizierul acesteia şi pe site-ul şcolii, dacă acesta există, şi este comunicată direct părinţilor la momentul programării telefonice sau al prezentării pentru completarea/validarea cererii-tip de înscriere.

 

PĂRINȚII CARE ÎNSCRIU/AU ÎNSCRIS COPILUL ONLINE

se vor prezenta la secretariatul unității după o programare telefonică pentru finalizarea înscrierii.

telefon secretariat: 021.450.38.23

Este obligatorie purtarea măștii de protecție

Înscriere online

pe site-ul https://inscriere.edu.ro/ – formularul online care permite părinților să precompleteze online datele necesare pentru înscrierea copiilor în învățământul primar.

Mesaj pentru părinți: Atenție! Completarea acestei cereri de înscriere nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării prezentei cereri. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dumneavoastră și al celorlalți părinți.

 

Acte necesare pentru înscriere:

1. Cererea–tip de înscriere – se obtine de la secretariat.
2. Actul de identitate al părintelui – original și copie
3. Certificatului de naștere al copilului – original și copie
4. Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv – original și copie
5. Documente doveditoare de îndeplinire a criteriile generale și/sau specifice de departajare, după caz – original și copie
6. Declarația-tip pe proprie răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere, în cazul completării sau transmiterii online a cererii. original
7. Fotocopia hotărârii judecătoreşti definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului, în cazul părinţilor divorţaţi. Fotocopiile sunt certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale. – original și copie

Adresa:

Școala Gimnazială George Topârceanu
București, Sector 4, Strada Argeșelu Nr. 6
Telefon/fax 021.450.38.23
email: scgt110@yahoo.com
www.scoala110.ro

Criterii generale de departajare pentru înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar 2020 / 2021

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți;
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Criterii specifice  de departajare pentru înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar 2020 / 2021

în curs de actualizare

Nr.crt.

Criteriul specific

Lista documentelor care să dovedeasca îndeplinirea criteriului

a)

Copii care se află în grija bunicilor cu domiciliul în circumscripția noastră școlară

      1. Documente care dovedesc gradul de rudenie;
      2. Declarație pe propria răspundere părinți;
      3. Copie carte de identitate bunici

b)

Copii ai căror părinți/părinte au locul de muncă în circumscripția noastră școlară

      Adeverință eliberată de la locul de muncă al părintelui

Strazi arondate:

   • STR. ARGESELU NR. 10 – 12 (NR. PARE), 1 – 25 (NR. IMPARE) SECTOR 4
   • ALEEA DOLINA NR. 1 – 5 (NR. IMPARE), 2 – 8 (NR. PARE) SECTOR 4
   • STR. STRAJA NR. 1 – 21 (NR. IMPARE), 2-10 (NR. PARE) SECTOR 4
   • DRUMUL GAZARULUI NR. 28 – 110 (NR. PARE) SECTOR 4
   • STR. IZVORUL RECE NR. 1, 3, 7 – 9 (NR. IMPARE), 12 – 20 (NR. PARE) SECTOR 4
   • STR. RESITA NR. 29 – 39 (NR. IMPARE) SECTOR 4
   • STR. PRASILEI 50 – 104 SECTOR 4
   • STR. VULTURENI 51 -103 SECTOR 4
   • STR. FARULUI SECTOR 4
   • STR. GRADISTEA NR. 14 – 16 (NR. PARE), 5 – 7 (NR. IMPARE) SECTOR 4
   • STR. FACLIEI SECTOR 4
   • STR. RAMASAGULUI SECTOR 4
   • STR. ALMASUL MARE NR. 12-15 SECTOR 4
   • STR. SPINIS NR. 9 – 13 (NR. IMPARE) SECTOR 4
   • STR. SOIMUS NR. 45 – 107 (NR. IMPARE), 46 – 112 (NR. PARE) SECTOR 4
   • STR. MOLDOVENI NR. 2 – 8 (NR. PARE) SECTOR 4

ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR

În vederea asigurării fluenței procedurilor și a evitării aglomerației, unitățile de învățământ asigură inclusiv posibilitatea de programare telefonică a părinților/tutorilor/împuterniciților legali pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere. Numărul de telefon la care părinții/tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali pot apela este 021.450.38.23.

Vă informăm că ordinea în care se programează telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere.

Art. 10. – (1) În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere definit conform art. 9, se aplică criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. 

(2) Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:  a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;  b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;  c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă. 

(3) În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate la alin. (2). La stabilirea numărului maxim de criterii generale de departajare pe care le poate îndeplini un copil s-a ținut seama de faptul că un copil poate îndeplini cel mult 3 criterii generale, întrucât criteriul menționat la alin.(2), lit.b) nu poate fi îndeplinit simultan cu criteriul menționat la alin.(2), lit.c). 

 (4) În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc același număr de criterii generale de departajare, ordinea de prioritate a criteriilor este cea menționată la alin. (2).

 

Art. 49 – Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.